Calibration laboratory service

กระบวนการขันประกอบเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่ต้องการเครื่องมือขันประกอบที่มีความเที่ยงตรง และแม่นยำสูง ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่สำคัญที่มีความละเอียดสูง จำเป็นต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตสูง และต้นทุนที่แข่งขันได้
จากความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นผู้จำหน่าย Power tool and Hand Tools บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็นผู้จำหน่าย assembly tools เจ้าแรกในประเทศที่ได้การรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมให้บริการสอบเทียบเครื่องมือขันประกอบให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือขันประกอบที่ลูกค้าใช้งานอยู่นั้น มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย แม่นยำ และถูกต้องตามมาตฐาน เหมาะสมแก่การนำใช้งานในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด

What we d0

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน (Calibration Laboratory)

ด้วยความพร้อมของเครื่องมือสอบเทียบที่ได้มาตรฐานและทันสมัย อาทิ เครื่องมือสอบเทียบแบบอัตโนมัติ (Automated calibrator Devices) ที่มีระบบบประมวลผลที่รวดเร็วกว่าเครื่องมือทั่วไป สามารถรองรับการสอบเทียบ Hand Torque Tools ได้ทั้งมาตรฐานการสอบเทียบแบบ ISO 6789 : 2003 และ ISO 6789 : 2017
ทำงานภายใต้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลการสอบเทียบที่เที่ยงตรงและแม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบเทียบ ISO/ IEC 17025 : 2017

ขอบเขตการสอบเทียบคลอบคลุม Hand Torque Tools และ Electric Tools

● Torque Screw Driver Type I & Type II (0.6 N-m to 10 N-m)
● Torque Wrench Type I & Type II ( 1 N-m to 1000 N-m)
● Electric Tools ( 0.5 N-m to 1250 N-m)

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ (Labotatory Staff)

เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการสอบเทียบซึ่งได้ผ่านการอบรมมาาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือด้านแรงบิด (Hand Torque Tools) และมีความขำนาญในการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ในอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบเทียบอย่างมืออาชีพ ให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล รักษาความเป็นกลาง และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลทางด้านเทคนิคสนองความต้องการของลูกค้า

การออกใบรายงานผล (Calibration Certificate)

สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบเทียบที่กำหนด

เครื่องมือและอุปกรณ์ (Calibration Device)

มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่สามารถสอบกลับไปได้ยังหน่วยวัดตามระบบมาตรฐานสากล (SI Unit) ภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 : 2017 สามารถรับงานสอบเทียบเครื่องมือได้หลายชิ้นพร้อมกัน และมีความรวดเร็วในการบริการ

บริการรับ-ส่งเครื่องสอบเทียบ (Pick Up the Tools)

ให้บริการรับหรือส่งเครื่องมือสอบเทียบ พร้อมทั้งบริการติดตั้ง หรือตั้งค่าการใช้งานให้กับลูกค้าในพื้นที่ใช้งานจริง

มีบริการสอบเทียบ (Calibration Service)

ดำเนินการสอบเทียบทั้งภายในห้องปฏิบัติการแบบถาวรร และภายนอกห้องปฏิบัติการ (On site Calibrations)