System Integration Service

ทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีสามารถออกแบบระบบ ให้ทำงานร่วมกับระบบการผลิตเดิมได้อย่างลงตัว ซึ่งมีบทบาทอย่างมากกับโรงงานพร้อมที่จะก้าวสู่ระบบ Automation ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความแม่นยำ และความละเอียดของชิ้นงานมากขึ้น ดังนั้นการวางโครงสร้างการผลิตเชิงวิศวกรรมทั้ง Hardware และ Software เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความชำนาญในการดำเนินการเป็นอย่างสูง ซึ่ง บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้นมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะตอบสนองลูกค้าในส่วนงานนี้เป็นอย่างดี
Consult
ด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญของไลน์การผลิตของลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงมี ทีมงาน ในการเข้าไปยังหน้างาน เพื่อรับข้อมูล ความต้องการและ ปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับ โดยร่วมกับลูกค้าทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการผลิต โดยประเมินภาพรวมความต้องการของลูกค้าในด้านการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมนำเสนอ solution ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านงบประมาณและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ร่วมวางแผนแนวทางการผลิตให้กับลูกค้าโดยทีมงานล้วนแต่เป็นทีมงานวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ
Design
ออกแบบ โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบประกอบ และผลิตระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกล เพื่อกิจกรรมด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสมบูรณ์แบบภายใต้ความเหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว โดยสามารถสร้างการทำงานระหว่าง Mechanic และซอล์ฟแวร์Data logger, Robot or PLC programming ได้อย่างลงตัว ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนหลังการผลิตที่ผ่านมาเพียงเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถพร้อมเพิ่มผลผลิตอีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การซ่อมบำรุงในระยะยาว พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพ ความแม่นยำในการประกอบชิ้นงานให้กับกลุ่มลูกค้าทุกอุตสาหกรรมได้มากขึ้นอีกด้วย
Installation
การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมบริการด้านการปรับเปลี่ยน โยกย้ายไลน์การผลิต อย่างครบวงจร ให้กับภาคอุตสาหกรรมดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี สามารถประสานการทำงานของระบบการผลิตให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้เครื่องจักรตลอดจนระบบทำงานสอดประสานกันได้อย่าลงตัวเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้แก่ระบบการผลิตพร้อมรับผิดชอบ แก้ไขงานจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
After Sale Service
บริการอย่างมืออาชีพตลอดอายุการใช้งานด้วยบริการหลังการขายที่คิดมาแล้วอย่างรอบด้านพร้อมดูแล ช่วยเหลือแก้ไขในทุกปัญหาของเครื่องจักร ด้วยบริการ
  • บริการ Call Center ที่สามารถตอบสนองลูกค้าภายใน 15 นาที
  • บริการติดตามผลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วย
  • ทีมภาคสนามที่พร้อมจะออกให้บริการอย่างรวดเร็ว
  • บริการ Service Contract Program บริการเสริมเพื่อดูแลหลังการขายในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเดินทางไปมอบการบริการให้แก่ลูกค้านอกสถานที่ ภายในระยะเวลา 24 ชมหลังจากรับเรื่อง ทั้งยังมีความพร้อมในด้านการจัดหาอะไหล่ โดยลูกค้าจะได้รับการดูแลจากทางบริษัทตลอดอายุการใช้งาน หากเป็นสินค้าบริษัทในช่วง Warranty จะ free service charge/li>
  • Repair/maintenance บริการด้านการรับซ่อม/ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเดินทางไปมอบการบริการให้แก่ลูกค้านอกสถานที่ ภายในระยะเวลา 24 ชม หลังจากรับเรื่อง (กรณีเร่งด่วน) ไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะนำกลับและมีการซ่อมจริง ทั้งยังมีความพร้อมในด้านการจัดหาอะไหล่ โดยลูกค้าจะได้รับการดูแลจากทางบริษัทตลอดอายุการใช้งาน
Training
  • บริการฝึกอบรมการใช้งานสินค้าทั้งในและนอกสถานที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของลูกค้า เพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องโดยผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการ ฝ่ายขาย หรือตัวแทนฝ่ายขายเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้ได้ทุกเวลาทำการ
  • หลากหลายหลักสูตร เสริมทักษะความสามารถและความรู้ให้กับลูกค้าหทันกับความต้องการของภาคการผลิต
  • ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้จริง