Technical Training Centre

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทีมงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้ว JOINMAX มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทีมงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เรายังทุ่มเทให้กับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านทักษะฝีมือของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาต่างๆ โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในแต่ละสาขาโดยทีมงานจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการสามารถให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องมือ และหา solution ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าสูงสุด พร้อมสร้างกำลังทีมงานคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของประเทศที่เติบโตขึ้นตามลำดับ

Facility

ห้องอบรมขนาดใหญ่ ที่พร้อมรองรับการอบรมทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่สามารถจำลองการทำงานของระบบเครื่องจักรให้สามารถทดสอบพร้อมสร้างการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบครันด้วยเครื่องมือตลอดจนสื่อการสอนต่างๆ โดยการออกแบบหลักสูตรร่วมกันให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงให้แก่เจ้าหน้าที่ของลูกค้า เพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง

Trainning Scope

ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการสาธิตปฏิบัติ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการสาธิตปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และทักษะการใช้งานที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลากหลายหลักสูตร
หลากหลายหลักสูตร เสริมทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรให้ทันความต้องการของภาคการผลิตในปัจจุบัน
ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ
กิจกรรมฝึกอบรมของ บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ไม่ว่าจะเป็น Basic Tightening / Tool Selection / Calibration จัดฝึกอบรมที่ศูนย์บริการฝึกอบรมที่มีอยู่ ณ บริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นให้เป็นการพิเศษสำหรับลูกค้ารายสำคัญ โดยการออกแบบหลักสูตรร่วมกันให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง